Záruční podmínky (detailně)

Záruka se nevztahuje na vady výrobku, jestliže vada:

 • byla způsobena mechanickým poškozením výrobku
 • vznikla při nepřípustném zásahu do výrobku osobou, která k provedení zásahu nebyla autorizovaným distributorem výslovně zmocněna, včetně zásahů a oprav neautorizovaným servisem
 • byla zaviněna špatnou obsluhou, nepřiměřeným zacházením nebo nedodržením pokynů uvedených v Návodu k použití a to zejména byl-li výrobek používán:
  • bez separátoru
  • bez vody v nádobě
  • s přeplněnou nádobou na vodu
 • k jiným účelům, než ke kterým je určen
 • byla způsobena v důsledku živelní katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo v důsledku provozu za extrémně neobvyklých podmínek, čímž se rozumí i použití výrobku ve venkovním prostoru.Čistící systém RAINBOW je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách objektů (domácnosti, ubytovací zařízení, kanceláře apod.)
 • nastala v elektrické síti nebo byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen.

Záruka se rovněž nevztahuje na případy, kdy:

 • kupující nepředloží prodávajícímu nebo jeho zástupci Záruční a servisní knížku, která obsahuje Záruční list s veškerými údaji o kupujícím
 • výrobní čísla výrobku se neshodují s výrobními čísly uvedenými v Záruční a servisní knížce
 • bylo poškozeno výrobní číslo výrobku tak, že je nečitelné
 • kupující hrubě porušuje zásady provozu a běžné údržby výrobku, uvedené v Návodu k použití

Záruku nelze uplatnit:

 • na technické parametry výrobku, jsou-li v souladu se specifikacemi, danými výrobcem
 • na opotřebení výrobku, způsobené běžným používáním

SERVISNÍ SLUŽBY (DODATEK)

Provedení servisních služeb v záruční i pozáruční době zajišťuje prodávající uvedený v Záruční a servisní knížce. V záruční době je prodávající nebo jeho zástupce povinen navázat kontakt se kupujícím do 48 hodin po nahlášení reklamace (oznámení vady výrobku). Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobku (tj. od nahlášení řádné reklamace) až do doby, kdy po ukončení opravy byl kupující povinen opravený výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá. Po uplynutí záruční doby či nevztahuje-li se na uplatněnou vadu výrobku záruka, hradí veškeré náklady na odstranění vady výrobku kupující. Nedohodnou-li se kupující a prodávající nebo jeho zástupce v konkrétním případě jinak, není prodávající povinen zajistit dopravu výrobku od kupujícího k prodávajícímu a zpět za účelem odstranění vady výrobku, a to ani v záruční době nebo po jejím uplynutí. Oprávněnost reklamace výrobku vždy posoudí prodávající. Pokud se po opravě nebo výměně dílů nebo celého výrobku prokáže, že nebyly splněny záruční podmínky, je kupující povinen cenu opravy nebo cenu nového dílu, eventuálně celého nového výrobku prodávajícímu na jeho výzvu uhradit. Prodávající si v případě sporných reklamací vyhrazuje čas na konzultaci s výhradním dovozcem výrobků RAINBOW – společností R spol. s r.o. nebo výrobcem REXAIR, Inc. USA.

Novinky

Speciální nabídka Rainbow Teplice

Speciální nabídka Rainbow Teplice.Repasované přístroje Rainbow D4G a Rainbow e1 s 20% slevou.S obsluhou přístroje Rainbow vás samozřejmč seznámíme a zaškolíme. Na tyto přístroje vám poskytneme 2 roky záruku.

Více zde

26. 8. 2010

Spuštění nových stránek

Vážení zákazníci, spustili jsme pro Vás nové stránky. Díky našemu eshopu máte možnost objednávat příslušenství a náhradní díly z našeho katalogu přímo z pohodlí vašeho domova.

Více zde

17. 7. 2013